Vedtægter

§1

NAVN
Foreningens navn er Højbjerg-Træning
Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§2

FORMÅL
Foreningens formål er med målrettet træning og andre fysisk og kulturelle aktiviteter at styrke det enkelte individ i fællesskaber i Højbjerg området.

§3
Foreningen deltager ikke i etablerede turnerings- og kvalifikationssystemer.

§4

MEDLEMSSKAB
Foreningen er medlem af DGI-Østjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og af Idrætssamvirket i Århus Kommune.

§5

Enhver, som er gjort bekendt med foreningens formål og tilslutter sig dette, kan være medlem. Medlemmerne skal betale det fastsatte kontingent og er først medlem når kontingentet er betalt. Kontingentet dækker perioden 1/1 - 31/12 hvert år. Udmeldelse sker skriftligt til foreningens adresse.

§6

KONTINGENT
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og aktivitetsbetaling samt betalingsform fastsættes af bestyrelsen.

§7

UDELUKKELSE
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent og aktivitetsbetaling senest én måned efter forfald, kan af bestyrelsen - med 8 dages varsel - udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt.

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§8

FORENINGENS LEDELSE
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at bestyrelsen kan bestå af et større antal.

Disse vælges på generalforsamlingen.

Formanden vælges direkte hvert år.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Halvdelen af den øvrige bestyrelse vælges i henholdsvis lige og ulige år.

Generalforsamlingen vælger én suppleant. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at der kan vælges flere suppleanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, i dennes fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens h.h.v. næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsgrupper. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

§9

REGNSKAB
Regnskabsåret er 1. januar - 31. december

§10

REVISION
Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

Der vælges 1 revisorsuppleant.

§11

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. Kvartal.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette.

Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Dog kan børn under 12 år lade sig repræsentere ved én voksen, som har forældremyndigheden over barnet.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning ved bestyrelsen
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 1. januar samme år, som generalforsamlingen finder sted.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

Generalforsamlingen kan afholdes digitalt, hvis nødvendigt.

§ 12
TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 13
Hæftelse
Bestyrelsesmedlemmer hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen.

§14

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§15

FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Århus Kommune.

Ovenstående vedtægter vedtaget på stiftende møde den 31.12.2002.
Ændret på generalforsamlingen den 19.1.2003 og 5.3.2006
Senest ændret på generalforsamlingen den 25.3.2021
 


 

Højbjerg Træning | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | Tlf.: +45 86270828 | htformand@hotmail.com